Algemene voorwaarden dienstverleners

From Yohello
Jump to: navigation, search

Deze algemene voorwaarden zijn toepassing op de relatie tussen:

 1. Yohello B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Almere, Kerkgracht 28, 1354 AL, ingeschreven in het Nederlands handelsregister onder nummer 59377526, hierna te noemen: ‘Yohello’.
 2. De dienstverlener, hierna te noemen: ‘dienstverlener’, ‘dienstverleners’, 'ik' of ‘u’.


In aanmerking nemende:

 1. Dat Yohello zich bezig houdt met faciliteren van interactieve contact-diensten door dienstverlener de mogelijkheid te bieden om door middel van de infrastructuur (hierna te noemen: ‘infrastructuur’) contact te leggen en te onderhouden met (potentiële) klanten (hierna te noemen: klanten, gebruikers of bezoekers);
 2. Dat dienstverlener via de infrastructuur in staat wordt gesteld om zich op de websites en in applicaties met beeld, geluid en tekst (hierna te noemen: ‘inhoud’) te presenteren aan bezoekers;
 3. Dat dienstverlener op eigen initiatief, uit eigen wil en op zelf gekozen momenten interactief contact kan leggen en onderhouden met bezoekers door gebruik te maken van de infrastructuur;
 4. Dat dienstverlener zich akkoord verklaart met onderstaande voorwaarden door op de knop ‘registreren’ of ‘start je dienst’ te klikken, waarmee dienstverlener een account aanmaakt.


Diensten

De diensten die Yohello aan de dienstverlener biedt, bestaan uit:

 1. Het beheer en in gebruik geven van de infrastructuur aan de dienstverlener om het contact tussen de dienstverlener en bezoekers mogelijk te maken;
 2. De promotie en voorstelling van de inhoud en de dienstverlener bij en aan bezoekers;
 3. De promotie van de inhoud en de dienstverlener door partners, gebruikers en dienstverleners (hierna te noemen: ‘promoters’) bij en aan bezoekers;
 4. Het beschikbaar stellen van betalingsmiddelen (hierna te noemen: betalingsmiddelen);
 5. De klanten betalingen aan dienstverlener en Yohello te laten doen voor de door de dienstverlener geleverde diensten en de infrastructuur.

Duur en beëindiging

 1. Deze overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd aangegaan. Zowel dienstverlener als Yohello hebben het recht deze overeenkomst schriftelijk op te zeggen, hetzij per e-mail dan wel per post, zonder een opzegtermijn in acht te hoeven nemen en zonder dat enige vergoeding in het kader van die beëindiging verschuldigd is.

Verklaringen, rechten en verplichtingen Yohello

 1. Yohello spant zich in om de kwaliteit van de infrastructuur en betalingsmiddelen op peil te houden. Vanwege de complexiteit van de technische toepassingen kan Yohello deze kwaliteit niet garanderen.
 2. Om onderhoud te kunnen verrichten aan de infrastructuur en de betalingsmiddelen is het Yohello toegestaan om diensten tijdelijk te onderbreken.
 3. Dienstverlener verklaart zich hiermee akkoord en zal geen schadevergoeding claimen vanwege een dergelijke onderbreking van de diensten.
 4. In het kader van promotionele doeleinden van de inhoud (beeld, geluid en tekst) op de websites en de dienstverlener is het Yohello en promoters toegestaan de inhoud van dienstverlener in diverse media te plaatsen of te laten plaatsen (met uitzondering van persoonlijke en vertrouwelijke gegevens die opgegeven zijn bij de registratie van het account van dienstverlener en 1 op 1 privé communicatie tussen klant en dienstverlener). Dienstverlener verklaart zich hiermee nadrukkelijk akkoord door het aanmaken van een account.
 5. De inhoud van dienstverlener wordt door Yohello getoetst op kwaliteitseisen. Yohello is niet verplicht om de door dienstverlener beschikbaar gestelde inhoud te tonen of er gebruik van te maken. Dienstverlener weerhoudt zich van enige discussie of verzet bij het niet tonen of geen gebruik maken van de inhoud door Yohello.
 6. Yohello behoudt zich het recht voor de dienstverlener toegang tot de infrastructuur te ontnemen en de inhoud van de dienstverlener te verwijderen wanneer dienstverlener gedurende 60 dagen geen activiteit op de infrastructuur vertoond.

Verklaringen, rechten en verplichtingen dienstverlener

 1. Dienstverlener verklaart nadrukkelijk de volwassen leeftijd van 18 jaar (of 21 in sommige regio’s) te hebben bereikt.
 2. Het staat dienstverlener vrij te bepalen of, wanneer en gedurende welke periode zij de inhoud aanbiedt. Gedurende de periode dat de dienstverlener betaalde inhoud aan klanten aanbiedt, committeert de dienstverlener zich om zich enkel met de klant bezig te houden.
 3. Het staat dienstverlener vrij om de Inhoud geheel naar eigen wens en goeddunken in te vullen. Dienstverlener is er voor verantwoordelijk dat de Inhoud voldoet aan geldende wet- en regelgeving.
 4. Dienstverlener verbindt zich er toe om geen illegale, schadelijke, obsceen, hatelijke, raciale, etnische of andere aanstootgevende inhoud (zoals lasterlijk, beledigend, bedreigend, etc.) te verstrekken of te uiten tijdens het contact met klanten.
 5. Dienstverlener is het eens en autoriseert Yohello en/of iedere andere door Yohello aangewezen entiteit om informatie van de computer van dienstverlener, die gebruikt wordt bij het verbinden met de websites en applicaties van Yohello, op te halen en op te slaan (inclusief cookies) ten aanzien de dienstverlening te verbeteren.
 6. Dienstverlener is verantwoordelijk voor het communiceren van correcte persoonsgegevens (inclusief IBAN-nummer). Bij wijzigingen verplicht dienstverlener zich er toe om dit tijdig, bijvoorbeeld voor de eerstvolgende uitbetaling te verwerken binnen het account van dienstverlener.
 7. Dienstverlener draagt de volledige verantwoordelijkheid ten aanzien van correcte gegevens binnen het account van dienstverlener en voor gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van incorrecte persoonsgegevens door Yohello.

Betaling

 1. Dienstverlener belast Yohello met de incassering van vergoedingen die dienstverlener van klanten betaald krijgt en vergoedingen die dienstverlener van andere dienstverleners betaald krijgt voor promoties. Yohello gaat wekelijks over tot afrekening van de verschuldigde bedragen overeenkomstig de als URL aan deze overeenkomst gehechte afspraak tussen dienstverlener en Yohello. Deze verdiensten als beschreven binnen deze URL maken onlosmakelijk onderdeel uit van deze overeenkomst.
 2. Yohello brengt wekelijks een vergoeding in rekening voor de geleverde diensten als onder artikel 1: Diensten van deze overeenkomst. Vergoedingen die voortkomen uit promoties door Yohello en promoters worden eveneens wekelijks verrekend. Deze vergoedingen, als beschreven binnen deze URL, worden verrekend met en ingehouden op de wekelijkse afdracht aan dienstverlener. Deze vergoeding is aan veranderingen onderhevig en zijn naar eigen goeddunken van Yohello vast te stellen na voorafgaande kennisgeving aan dienstverlener.
 3. Dienstverlener heeft te allen tijde het recht bij wijziging van de vergoeding de onderhavige overeenkomst te beëindigen. Blijft dienstverlener na wijziging van de vergoeding haar inhoud delen met bezoekers, dan wordt dat beschouwd als stilzwijgende aanvaarding van de wijzigingen.
 4. Credit card fraude is een misdaad en Yohello zal alles doen wat binnen haar macht ligt om dit te voorkomen en mensen die dergelijke misdrijven plegen te traceren. Yohello zal in het geval van frauduleuze stortingen van kredieten en bestedingen van klanten geen vergoeding uitkeren. Stortingen van kredieten en opwaarderingen van tegoeden moeten afkomstig zijn van de eigenaar van de credit card of andere beschikbare betaalmethoden, er moet toestemming zijn voor het gebruik van de betaalgegevens van de eigenaar.
 5. Yohello zal alles doen wat binnen haar macht ligt om het percentage van frauduleuze stortingen te minimaliseren. Indien dienstverlener dergelijke activiteiten vermoedt, dan wordt dienstverlener verzocht te helpen door dit te melden aan Yohello om iedereen te beschermen tegen dergelijke praktijken.
 6. Yohello zal de wekelijkse verdiensten vergezeld doen gaan van een specificatie. De specificatie bindt partijen, tenzij dienstverlener daartegen binnen zeven dagen na dagtekening van de specificatie, per aangetekend schrijven, bezwaar aantekent bij Yohello. Mocht zich een geschil voordoen ten aanzien van een afdracht, dan zal de administratie van Yohello doorslaggevend zijn.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Yohello is slechts aansprakelijk voor door opzet of grove schuld in de uitvoering van deze overeenkomst direct aan de dienstverlener veroorzaakte schade. Yohello is niet aansprakelijk voor indirecte schade.
  Dienstverlener vrijwaart Yohello voor alle mogelijke aanspraken van derden voortvloeiende uit handeling, doen of nalaten van dienstverlener, een en ander in de ruimste zin van het woord.
 2. Dienstverlener en Yohello verklaren uitdrukkelijk dat deze overeenkomst op geen enkele wijze dient te worden beschouwd als arbeidsovereenkomst tussen dienstverlener en Yohello.

Gedragsregels voor het verrichten van diensten

 1. Dienstverlener moet een geldige en goedgekeurde registratie hebben doorlopen om inhoud te plaatsen op de websites van Yohello en (live) contacten met klanten te kunnen onderhouden.
 2. Bij live camera contact met de klant is het dienstverlener niet toegestaan om klanten te misleiden met o.a. het afspelen van een vooraf opgenomen video of een stilstaande afbeelding. Het is niet toegestaan om eigenhandig videobeelden, tekst en/of geluid van klanten op te nemen, te registreren en deze te verspreiden.
 3. Dienstverlener heeft de mogelijkheid om klanten te weren en/of te blokkeren voor eventuele volgende pogingen om contact te maken. Er mag geen misbruik gemaakt worden van deze mogelijkheid.
 4. Het is niet toegestaan om minachtende, kleinerende en/of beledigende uitlatingen te doen over andere dienstverleners aan klanten.
 5. Het uitwisselen van persoonlijke adres- en/of contactgegevens (e-mailadressen, online messenger adressen, sociale media adressen worden beschouwd als persoonlijke adressen) met klanten anders dan contactgegevens van de websites van Yohello kan leiden tot vervelende gevolgen. Dienstverlener is zich hier bewust van en volledig verantwoordelijk voor de gevolgen die kunnen voortvloeien bij het verstrekken van deze gegevens.
 6. Elke vorm van tippelen voor een escortservice, prostitutie en/of vragen om geld anders dan via de hiervoor beschikbare middelen aan klanten is niet toegestaan.
 7. Iedere seksuele, expliciete inhoud met betrekking tot minderjarigen, incest, pedofilie, bloed, dieren, verminkingen, het nabootsen hiervan of ieder ander soortgelijke onaanvaardbare inhoud volgens de normen van de goede smaak is niet toegestaan.
 8. Het plaatsen van overdreven expliciete afbeeldingen en video’s (gedeeltelijk of volledig naakte, intieme lichaamsdelen) die (ook) getoond worden aan niet geabonneerde bezoekers kan per direct door Yohello verwijderd worden. Dienstverlener verzet zich hier niet tegen. Yohello is gerechtigd bij constatering hiervan het account van dienstverlener zonder enige voorafgaande aankondiging op te schorten dan wel volledig te verwijderen.
  Bovendien is masturberen, de imitatie van masturberen (zelfs gekleed), of gebruik van seks speelgoed, niet toegestaan in bovengenoemde afbeeldingen en/of video’s.

Wat doet Yohello om deze regels te handhaven?

 1. Het Yohello Support Team controleert 24 uur per dag, 7 dagen per week alle beschikbare inhoud op de websites en in haar applicaties. Onze strenge regels schrijven voor dat we onmiddellijk en permanent het account van dienstverleners schorsen indien zij niet voldoen aan onze principes of het vermoeden hiervoor ontstaat. Dienstverlener is zich er bewust van zelf verantwoordelijk te zijn voor alle inhoud en de eventuele gevolgen die kunnen voortvloeien door het tonen van deze inhoud aan klanten.
 2. Dienstverlener erkent en begrijpt bovenstaande gedragsregels. Schending van deze basisregels kan resulteren in schorsing van het account of bij ernstige of regelmatige overtreding(en) tot onmiddellijke beëindiging van deze overeenkomst door Yohello. Dienstverlener weerhoudt zich bij schorsing of beëindiging van enige discussie of verzet tegen deze ingreep.
 3. In het geval dat u het niet eens bent met bovenstaande gedragsregels, of u zich niet bewust bent van relevante wet- en regelgeving, dan adviseren we u nadrukkelijk het aanmeldingsformulier, waar deze overeenkomst met basisregels onlosmakelijk onderdeel van is, niet in te sturen.

Als u hulp nodig heeft of in het geval van twijfels, aarzel dan niet contact met ons op te nemen via support@yohello.nl.

Geheimhouding

 1. Dienstverlener dient gedurende de duur van deze overeenkomst, als ook na beëindiging van deze overeenkomst, om welke redenen en op welke wijze dan ook, op geen enkele wijze aan wie dan ook enige kennis of gegevens openbaren van vertrouwelijke aard, weke haar bekend zijn geworden tijdens of als gevolg van de uitvoering van deze overeenkomst en waarvan zij het vertrouwelijk karakter kent of behoort te kennen.

Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen ter zake van of in verband met deze overeenkomst, of hieruit voortvloeiende overeenkomsten, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbank te Amsterdam.
 2. Als enig deel van deze overeenkomst niet-afdwingbaar wordt geacht door een rechtbank van competente jurisdictie, is het niet van invloed op de afdwingbaarheid van de andere gedeelten van deze overeenkomst.

Aankondigingen

Elke kennisgeving, aanbeveling of advies door elke partij naar de andere worden verleend aan de volgende contactpersonen:

 1. Yohello B.V.: support@yohello.nl
 2. Dienstverlener: actuele contactgegevens als opgegeven binnen het account van dienstverlener.

Acceptatie algemene voorwaarden

Door het bevestigen van uw registratie gaat u akkoord met de algemene voorwaarden dienstverleners.