Algemene voorwaarden gebruikers

From Yohello
Jump to: navigation, search

Deze algemene voorwaarden zijn toepassing op de relatie tussen:

 1. Yohello B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Almere, Kerkgracht 28, 1354 AL, ingeschreven in het Nederlands handelsregister onder nummer 59377526, hierna te noemen: ‘Yohello’ of 'Yohello website'.
 2. De gebruiker, hierna te noemen: ‘gebruiker’, 'gebruikers', ‘ik’ of ‘u’.


Definities

 1. Gebruiker: De bezoeker die zich registreert voor gebruik van de diensten van de site.
 2. Dienstverlener: Een meerderjarig persoon (ouder dan 18 jaar of 21 in sommige regio’s), die voorziet in telefoongesprekken, beeldbelgesprekken of interactie met gebruikers van de dienst.
 3. Tegoed: Op Yohello kunnen gebruikers hun tegoed opwaarderen om zo te betalen voor premium services. Betalingen worden veilig verwerkt door onze betalingsverwerkers, en de opgewaardeerde tegoeden zullen overeenkomstig aan het tegoed van het gebruikersaccount toegevoegd worden.
 4. Beeldbelgesprek: Tijdens een beeldbelgesprek kunnen gebruikers berichten sturen en face-to-face praten (spraakcommunicatie) met dienstverleners.
 5. Telefonie: Met Telefonie kunnen gebruikers praten (spraakcommunicatie) met dienstverleners.
 6. Berichten: Met het versturen van berichten kunnen gebruikers via tekstberichten praten (tekstcommunicatie) met dienstverleners.


Door betreding van en/of registratie op de website(s) en applicatie(s) van Yohello geeft u aan toe te stemmen en in te stemmen met het volgende:

Inhoud

 1. Yohello is een interactieve dienst voor volwassenen. De toegang door minderjarigen is niet toegestaan.
 2. De inhoud van aangeboden diensten op de website wordt geleverd door personen vanuit de gehele wereld die 18 jaar (in sommige regio’s 21 jaar) of ouder zijn. Zij worden doorgaans aangeduid als dienstverlener.
 3. De dienstverleners communiceren door middel van het uitwisselen van berichten, telefonie en beeldbelgesprekken met of zonder live camerabeeld met gebruikers over de gehele wereld die hen hebben geselecteerd op basis van tekst, afbeeldingen, video en/of live-camera beelden.
 4. Yohello maakt op haar pagina’s gebruik van de meest populaire technologieën die gelden als industriestandaard om perfecte inhoud afgestemd op persoonlijke voorkeuren en het grootst mogelijke comfort beschikbaar te kunnen maken.

Diensten en garanties

 1. Yohello is opgedeeld in specifieke onderdelen, welke gratis en betaalbare diensten bieden. Yohello voegt constant nieuwe diensten toe om aan de eisen van haar gebruikers tegemoet te komen.
 2. Alvorens de beoogde diensten te selecteren, is het belangrijk om de content, prijzen en betaalmiddelen (kredietkaarten, debetkaarten, etc.) te raadplegen die zijn vastgesteld voor dergelijke diensten in uw land. Deze informatie is beschikbaar op de website.
 3. De publicatie van afwijkende inhoud op de website betekent niet dat Yohello de auteur ondersteunt of verantwoordelijkheid neemt voor de inhoud ervan.
 4. Yohello geeft geen garanties of verklaringen af met betrekking tot de informatie, diensten of producten die verschaft worden via of in verband kunnen worden gebracht met de diensten. Het gebruik door de gebruikers is op eigen risico.
 5. Yohello streeft ernaar om, te allen tijde, elke gebruiker te voorzien van de beste beschikbare inhoud en diensten. Het kan echter geen garantie geven voor verhandelbaarheid, geschiktheid voor welk doel dan ook, of niet-slagen van het gebruik van de inhoud in termen van juistheid, nauwkeurigheid, tijdigheid en betrouwbaarheid of anderszins.
 6. Yohello noch enige andere partij betrokken bij het creëren, produceren of leveren van de dienst of inhoud is aansprakelijk voor enige directe, incidentele, indirecte of bestraffende schade die voortvloeit uit de toegang tot, het gebruik van, of de interpretatie van, producten of informatie van de door of via Yohello verschafte diensten, zonder afbreuk te doen aan de onderstaande voorwaarden vastgelegd in deze overeenkomst.

Principes en grondbeginselen

 1. Yohello heeft geen enkele intentie om immorele belangen te ondersteunen; daarom zijn strenge regels uiteengezet.
 2. De diensten van Yohello zijn alleen beschikbaar voor personen boven de 18 jaar (21 in sommige regio’s). Er is dan ook geen sprake van expliciet materiaal binnen het handbereik van minderjarigen.
 3. Het is evenmin toegestaan voor personen onder de leeftijd van 18 jaar (21 in sommige regio’s) om dienstverlener te zijn. Alle dienstverleners waren 18 jaar of ouder (21 in sommige regio’s) op het moment van registratie, zoals blijkt uit bewijzen van leeftijd bewaard door de gegevensbeheerder. Onder geen enkele omstandigheid presenteert Yohello dienstverleners als kinderen.
 4. Alle dienstverleners dienen te voldoen aan twee belangrijke eisen:
 5. het akkoord gaan met de voorwaarden van een overeenkomst waarbij de echtheid van de verstrekte persoonsgegevens en de leeftijd worden verklaard;
 6. het verstrekken van een gescande kopie van het identiteitsbewijs met foto;
 7. Het account van de dienstverlener wordt onmiddellijk en permanent geschorst als zij de principes van Yohello schendt.
 8. Bij Yohello wordt een Zero Tolerance-beleid gehanteerd met betrekking tot kinderpornografie (geschreven of visueel). Bij het geringste vermoeden zullen we direct en permanent het desbetreffende account sluiten en de bevoegde autoriteiten contacteren.
 9. Yohello behoudt zich het recht voor om onmiddellijke en permanente schorsing toe te passen indien een schermnaam beledigend is, verwijst naar minderjarigen of bij de geringste verdenking van valsheid in geschrifte.

Gebruikers

 1. Om u als gebruiker te registreren bij Yohello is het verplicht om tenminste 18 jaar oud te zijn, of in sommige regio’s 21 jaar afhankelijk van de plaatselijke regelgeving die van toepassing is voor de gebruiker.
 2. Door zich te registreren op Yohello en door het aanvaarden van deze overeenkomst, gaan gebruikers ermee akkoord kosten van verdediging te betalen en Yohello, evenals haar functionarissen, directeuren, filialen, advocaten, aandeelhouders, managers, leden, agenten en medewerkers vrij te waren van schade uit claims, verliezen, aansprakelijkheden of uitgaven aan derden (inclusief redelijke honoraria van advocaten), die voortvloeien uit of verband houden met hun gedrag, uitspraken of acties, alsmede schending van enige voorwaarde of belofte hierin opgenomen en onrechtmatig handelen in het kader van deze overeenkomst.
 3. In het geval van onrechtmatig gedrag van de gebruiker of bij schending van deze overeenkomst, kan Yohello zonder voorafgaande kennisgeving het account van de gebruiker en/of alles wat hiermee verbonden is beëindigen. Yohello kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van een dergelijke beëindiging, noch voor enige schadevergoeding of restitutie.
 4. Deze overeenkomst is van kracht met ingang van de datum waarop de gebruiker zich op Yohello registreert en deze overeenkomst aanvaardt en blijft van kracht tot naar behoren beëindigd door een van beide partijen in volledige overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden zoals uitdrukkelijk vermeld in deze Overeenkomst.

Vergoedingen, kredietcompensatie, terugbetaling en onrechtmatig gedrag

 1. De gebruikers hebben de mogelijkheid om kredieten aan het account toe te voegen, deze op te waarderen en te besteden in de beschikbare gebieden van Yohello. Daarom dient door de gebruiker, voorafgaand van de selectie van diensten, de betreffende inhoud, evenals de prijzen en betaalmethoden beschikbaar op de website te worden geraadpleegd.
 2. Als een gebruiker toegang wenst tot beeldtelefonie, telefonie en/of berichten moet hij op de knop “Beeldbellen”, “Bellen” en/of “Stuur bericht” klikken, zodra de dienstverlener het beeldbelgesprek of het telefoongesprek accepteert verblijft de gebruiker in het beeldgespreksvenster of in een live telefoonverbinding met de dienstverlener, waarbij afhankelijk van eventuele gratis aangeboden tijd door de dienstverlener, direct of na deze gratis tijd, per minuut of per sessie het toegevoegde krediet wordt gebruikt.
 3. De facturering van een bepaalde rekening (de actuele prijs te betalen voor het toevoegen van kredieten) is afhankelijk van de fysieke locatie waar het account is aangemaakt. Houdt u er rekening mee dat Yohello zich het recht voorbehoudt om de prijzen af te ronden en daarvoor dus gerechtigd is om afronding toe te passen.
 4. In geval van problemen, vragen of opmerkingen met betrekking tot uw transacties zal Yohello in staat zijn om u te helpen. Ook wanneer het transacties van verschillende betalingsverwerkers betreft zal zij contact opnemen met de verwerkers in kwestie. Voor factuurgegevens en ondersteuning dienen de volgende contactgegevens te worden gebruikt: Postbus 50075, 1300 AB, Almere, Nederland; of stuur per e-mail via support@yohello.nl. Yohello slaat geen transactiegegevens op, noch heeft zij hier toegang toe.
 5. Voor informatie omtrent bankkosten, dient elke gebruiker rechtstreeks contact op te nemen met zijn bank.
 6. Yohello kan en zal geen verantwoordelijkheid nemen voor eventuele problemen die zich buiten Yohello voor doen.
 7. Elke klacht dient te worden ingediend binnen 24 uur nadat de gebeurtenis waaraan deze refereert zich heeft voortgedaan bij de Support van Yohello. Gezien de complexiteit en bijzonderheden van de procedure om de gerechtigheid te bepalen van ingediende klachten na de eerdergenoemde periode van 24 uur, zullen deze alleen worden erkend in gevallen van overmacht.
 8. Het Yohello Support Team kan, indien het nodig wordt geacht, rapporten en andere beschikbare gegevens onderzoeken, indien daar enige aanleiding toe is.
 9. Yohello kan onder geen enkel beding de hoeveelheid tegoed restitueren die tijdens een beeldbelgesprek met behulp van de functie ‘overboeken’ aan de dienstverlener vergeven is. De functie ‘overboeken’ is voorzien van een extra vraag om bevestiging om de gebruiker op een veilige en bewuste wijze een overboeking te kunnen laten doen.
 10. Tegoeden dienen actief gehouden te worden. Elke 180 dagen dient er minimaal een keer gebruikt gemaakt te worden van het tegoed. Indien er 180 dagen lang geen actief gebruik wordt gemaakt van het tegoed dan zal het tegoed de status ‘inactief’ verkrijgen. Gebruikers worden meerdere malen en ruim van te voren via e-mailberichten gewaarschuwd voor een inactief tegoed. Een inactief tegoed kan 185 dagen lang door de gebruiker weer geactiveerd worden. Indien gebruiker niet binnen deze 185 dagen en na meerdere waarschuwingen via e-mail het inactieve tegoed activeert komt het tegoed te vervallen.
 11. Door het betalingssysteem dat door Yohello en derde partij betalingsverwerkers wordt toegepast kan alleen hetzelfde bedrag worden terugbetaald dat oorspronkelijk werd toegevoegd aan het account (gedeeltelijke terugbetaling van gekochte kredieten is dus niet mogelijk). Zodoende is het wanneer slechts een deel van het krediet wordt gebruikt, restitutie alleen mogelijk door herstel van het krediet op uw account. Terugbetaling zal dan niet mogelijk zijn. Terugbetalingen die volgens het bovenstaande mogelijk zijn, zullen geschieden volgens dezelfde betaalmethode gebruikt ten tijde van de oorspronkelijke storting. Het overeenkomstige bedrag van het toegevoegde krediet zal worden afgetrokken van het tegoed van het Yohello account. Bepaalde betaalmethoden staan terugbetaling niet toe omwille van technische redenen.
 12. Niettegenstaande het bovengenoemde, is Yohello niet aansprakelijk voor enig lasterlijk, aanstootgevend of illegaal gedrag van een gebruiker of voor tekortkomingen in prestaties, fouten, weglatingen, onderbrekingen, schrappingen, defecten, vertragingen in de operatie of transmissie, communicatielijnstoringen, diefstal of vernietiging of onbevoegde toegang tot, wijziging of gebruik van gegevens, zij het onder contract of als onrechtmatige daad, of op grond van enige andere oorzaak van de actie, voor elk bedrag boven het door de gebruiker toegevoegde krediet aan Yohello.
 13. Onder geen enkele omstandigheid, inclusief, maar niet beperkt tot, nalatigheid, zal Yohello of een van aan haar gerelateerde, gelieerde ondernemingen aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, of gevolgschade, evenals schade welke voortvloeit uit het gebruik, of het onvermogen om de service te gebruiken.
 14. Gevallen van oneerlijk gedrag met betrekking tot online transacties worden met hoge prioriteit afgehandeld, rekening houdend met de privacy van de gebruiker. Dergelijke gevallen kunnen worden uitbesteed aan bedrijven die gespecialiseerd zijn op dit gebied.
 15. De gebruiker aanvaardt dat in geval van een frauduleuze transactie Yohello het recht heeft om alle beschikbare informatie waarover zij beschikt te gebruiken bij iedere vorm van gerechtelijke procedure. Inclusief, en zonder aanspraak op volledigheid, browsergeschiedenis, IP- en e-mailadressen en iedere andere traceerbare activiteit. Gedurende dergelijke juridische procedures kan Yohello andere professionele onderzoekspartijen inschakelen en bepaalde informatie delen om zo aan haar wettelijke vereisten te voldoen, haar rechten te verdedigen en de belangen van haar klanten te vertegenwoordigen. De gebruiker blijft verantwoordelijk voor de onderzoeks- of invorderingskosten die verband houden met de frauduleuze transactie.
 16. Yohello verleent volledige medewerking aan de wettelijke autoriteiten die onderzoek doen naar frauduleuze transacties en andere zaken die onder het rechtsgebied vallen en reageren daarmee op dagvaardingen of gerechtelijke bevelen.
 17. Houdt u er rekening mee dat Yohello zich het recht voorbehoudt om betalingen die gelden als compensatie/vergoeding af te ronden, en daarom, Yohello het recht heeft om deze afronding toe te passen.
 18. Alle valuta en transactie-gerelateerde kosten staan vermeld bij de getoonde storting van kredieten. Yohello behoudt zich het recht voor om prijzen aan te passen als gevolg van fluctuaties van wisselkoersen.

Verklaringen van de gebruiker

 1. Ik ben er me volledig van bewust dat Yohello inhoud doorgeeft aan haar gebruikers die in sommige gevallen expliciet kunnen zijn of zodoende over kunnen komen.
 2. Ik ben er me volledig van bewust dat het bekijken van de inhoud alleen is toegestaan voor toeschouwers van 18 jaar of ouder, of 21 jaar in bepaalde regio’s.
 3. Ik verklaar hierbij uitdrukkelijk dat ik, op datum van heden, voldoe aan de minimumleeftijd om alle inhoud, waaronder eventueel expliciete inhoud te bekijken, in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving die op mij van toepassing is.
 4. Voorts verklaar ik dat ik me bewust ben van mijn strafrechtelijke aansprakelijkheid, en dus onder alle omstandigheden zal handelen, in overeenstemming met de morele waarden van mijn lokale gemeenschap en de plaatselijke regelgeving.
 5. Ik ben ervan overtuigd dat ik, als volwassene, het onvervreemdbare recht bezit tot het bekijken of lezen van welke inhoud ik dan ook wenselijk acht.
 6. Het lezen of bekijken van de inhoud op de website maakt op geen enkele manier inbreuk op de normen en waarden, noch de wetgeving in mijn buurt, dorp, stad, provincie, staat of land.
 7. Ik ben er me volledig van bewust dat alle inhoud en materialen verschaft op Yohello, inclusief maar niet beperkt tot de live camera-streams, beelden, afbeeldingen, toepassingen en teksten beschermd worden door de toepasselijke wetgeving, en alle rechten voorbehouden zijn. Zodoende mogen zij alleen worden gebruikt voor mijn eigen exclusieve persoonlijke doeleinden.
 8. Ik ben me volledig bewust van en ga ermee akkoord dat Yohello haar volledige medewerking verleent aan wettelijke autoriteiten die onderzoek verrichten naar frauduleuze transacties en andere zaken die onder het rechtsgebied vallen en eveneens reageert op dagvaardingen of gerechtelijke bevelen.
 9. Ik erken dat Yohello en diens aanverwanten niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor eventuele juridische gevolgen die kunnen voortvloeien uit frauduleuze toegang tot, of het gebruik van deze website en/of hierin opgenomen materiaal.
 10. Voorts erken ik dat Yohello of een van haar gerelateerde, gelieerde ondernemingen niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor enige schade of verliezen voortvloeiend uit contact met dienstverleners.
 11. Ik begrijp en accepteer dat Yohello en/of de aan haar verbonden, gelieerde ondernemingen onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolgschade of bestraffende schade die het gevolg zijn van valse onthullingen die zich kunnen voordoen, schending van de rechten van de gebruikers, prostitutie, pedofilie, kinderporno, illegaal misbruik, uitbuiting of het verkeer van vrouwen en/of kinderen.
 12. Ik erken en machtig hierbij het team van Yohello om elke inhoud of schending van haar beleid na te lopen. Alle verboden content zal direct verwijderd worden door Yohello. Niettegenstaande ben ik me ervan bewust dat het geen plicht is om verder te gaan met dergelijke herzieningen en zal de genoemde entiteit niet verantwoordelijk beschouwen, in het geval van gezamenlijk of afzonderlijk onwettig gedrag van mijn zijde.
 13. Ik ga er akkoord mee dat de intellectuele eigendomsrechten over alle content gecreëerd, gepubliceerd of anderszins door mij openbaar gemaakt op Yohello zal toebehoren aan Yohello.
 14. Ik geef uitdrukkelijk toestemming aan Yohello al mijn online activiteiten op de website te controleren en te registreren.
 15. Ik erken en ga ermee akkoord dat het materiaal of origineel werk in het kader van deze Overeenkomst en/of bij gebruik van Yohello diensten (en alle rechten daarin, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het auteursrecht) behoren tot Yohello en dat dit het enige exclusieve eigendom zal zijn van Yohello.
 16. Yohello dient als auteur en eigenaar te worden beschouwd voor alle doeleinden van alle rechten, titels en belangen, van elke soort en karakter voor de duur van de geldigheid van deze rechten, met inbegrip van eventuele uitbreidingen en vernieuwingen, in alle rechtsgebieden.
 17. Ik doe hierbij expliciet afstand van alle rechten en verklaar elke claim in te trekken dat het gebruik door Yohello een van mijn rechten schendt, met inbegrip van maar niet beperkt tot eigendomsrechten of andere rechten, en/of tegoeden voor het materiaal of voor daaruit voortgekomen ideeën.
 18. Yohello mag mijn verschijning wijzigen naar zij dat nodig achten (en ik doe afstand van alle morele rechten die ik kan hebben), en ik begrijp dat ze niet verplicht zijn om mijn verschijning(en) te gebruiken.

Plichten van de gebruiker

 1. Ik stem ermee in geen content of materialen van Yohello te kopiëren, reproduceren, herpubliceren, downloaden, verzenden en/of beschikbaar stellen aan het publiek, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Yohello.
 2. Ik ben volledig aansprakelijk voor eventuele valse informatieverstrekking en verantwoordelijk voor eventuele juridische gevolgen die kunnen voortvloeien uit het bekijken, lezen, of downloaden van materiaal en beelden op deze website.
 3. Ik zal nooit minderjarigen blootstellen aan de inhoud van de website en zal alle mogelijke voorzorgen nemen om elk type van tentoonstelling of toegang van minderjarigen op de website te voorkomen, namelijk door bijvoorbeeld de website niet in hun lijst van favoriete websites op te nemen. Ik ben als enige verantwoordelijk indien een minderjarige via mijn account of door het gebruik van mijn betaal-gegevens toegang heeft tot Yohello.
 4. Ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor het handhaven van de veiligheid van mijn account en wachtwoord.
 5. Ik zal geen persoonlijke informatie doorgeven, noch escort-diensten of prostitutie verstrekken of ondersteunen.
 6. In elk geval erken ik dat Yohello niet aansprakelijk kan worden gesteld voor schending van deze Algemene Voorwaarden wanneer er fysiek contact ontstaat met een dienstverlener of gebruiker.
 7. Ik zal geen obscene woorden gebruiken, bedreigen of ruziën met, of rechten schenden van bezoekers, dienstverleners, Yohello support medewerkers of het management van de website, daar dit verboden is.
 8. De verstuurde of doorgezonden teksten, evenals de gekozen gebruikersnaam mogen niet beledigend zijn, pedofilie, adolescentie, bestialiteit of zoofilie suggereren of verwijzen naar eliminatie of consumptie van lichamelijke afvalstoffen.
 9. Ik zal geen opmerkingen maken en gebruikersnamen gebruiken die tegen de goede smaak ingaan, een schending van de wet suggereren of misleidend zijn voor anderen.
 10. Ik zal Yohello direct informeren van onrechtmatige gedragingen van dienstverleners, evenals het onrechtmatig gebruik van handelsmerken, merken en/of geregistreerde muziek.

Account annulering

 1. De gebruikers hebben de mogelijkheid om zich op elk moment uit te schrijven van de diensten van Yohello.
 2. Annulering van het account kan worden gedaan door de 24/7 Klantenservice van Yohello te bezoeken of door een e-mail te versturen aan support@yohello.nl.
 3. Zodra het account geannuleerd wordt, zal de status van de gebruiker worden gewijzigd in “verwijderd” en worden daarmee alle verband houdende gegevens gearchiveerd.
 4. Yohello behoudt zich het recht voor een account op te schorten of op te zeggen in geval van schending van een bepaling van deze Overeenkomst of enige vorm van onrechtmatig gedrag van de gebruiker in het kader van deze overeenkomst evenals het contacteren van relevante instanties, met inbegrip van maar niet beperkt tot het instellen van elke aanklacht en het opnemen van contact met de openbare aanklager.

Persoonlijke gegevens en privacybeleid

 1. Hierbij machtig ik Yohello om technische gegevens in verband met mijn bezoek aan de Yohello website te verzamelen en op te slaan evenals mijn persoonlijke gegevens, die door mij verstrekt zijn in overeenstemming met het huidige privacy beleid, tijdens de periode van mijn account met Yohello en na de annulering van mijn account in de loop van de periode die nodig is voor Yohello om te voldoen aan wettelijke eisen.
 2. Ik heb geen, en zal geen onjuiste informatie en/of documenten aan Yohello verschaffen. Daarom erken ik dat Yohello het recht heeft om onmiddellijk en eenzijdig de huidige overeenkomst te beëindigen bij het geringste vermoeden van valsheid in geschrifte.
 3. Ik geef toestemming voor willekeurige inspectie van al mijn gegevens door Yohello, indien er enige aanleiding toe is. Niettegenstaande, ben ik me ervan bewust dat het niet hun plicht is om verder te gaan met een dergelijke inspectie en kunnen de genoemde entiteiten niet aansprakelijk worden gesteld voor, ofwel gezamenlijk of afzonderlijk, eventueel onwettig gedrag van mijn zijde.
 4. Ik ga akkoord en geef toestemming aan Yohello om informatie van mijn computer of enig ander apparaat van mijn bezoek aan Yohello te verkrijgen en automatisch op te slaan (met gebruik van cookies en soortgelijke technologieën). Yohello kan het bezoek van de gebruiker aan de website traceren door het geven van een keuze om cookies te accepteren bij het betreden. Cookies helpen om anonieme gegevens te verzamelen door de trends en patronen van de gebruiker bij te houden.
 5. Ik ga ermee akkoord en sta Yohello verzameling, verwerking en communicatie naar verwerkers toe, met inbegrip van verwerkers gesitueerd in landen die het passend niveau van bescherming volgens de Europese Commissie niet kunnen verzekeren, van de volgende typen data/informatie gerelateerd aan de gebruiker:
  1. Informatie die de gebruikers vrijwillig verschaffen en/of toestaan te bekijken, zoals namen, e-mailadressen, adressen, geboortedatum en overige diverse accountinformatie die via Yohello formulieren verstuurd kunnen worden;
  2. Het aantal bezoeken en diverse onderdelen van Yohello bezocht door de gebruikers. Software en hardware-instellingen kunnen ook worden opgeslagen, samen met eventuele andere gegevens die kunnen worden opgedaan vanuit de algemene internetomgeving, zoals het type browser, het IP-adres, enzovoorts;
 6. Yohello gebruikt de verzamelde gegevens van de gebruikers voornamelijk voor algemene doeleinden, zoals het verbeteren van diensten, contact opnemen met de gebruikers, het aanpassen van de inhoud van de website voor zover toegestaan door de wet.
 7. Door het accepteren van deze overeenkomst, stemt de gebruiker er eveneens mee in dat Yohello gedragspatronen en trends mag onderzoeken om de gebruikerservaring van de gebruikers te verbeteren.
 8. Yohello neemt serieuze veiligheidsmaatregelen, om zo maximale bescherming te bieden tegen onrechtmatige toegang, wijziging, openbaarmaking of het verwijderen van gegevens. De gegevens van onze gebruikers zijn altijd beschermd door ons zeer geavanceerde beveiligingssysteem.
 9. Yohello beschermt de gegevens van haar gebruikers zowel op een fysiek niveau als op een elektronisch niveau.
 10. Naast het gebruik van haar eigen veiligheidssoftware en mechanismen, verenigt Yohello de meest geavanceerde beschikbare veiligheidstechnologieën om een maximale veiligheid van haar gebruikers te waarborgen.
 11. De toegang van werknemers van Yohello tot de persoonlijke gegevens van Yohello gebruikers is zeer beperkt en ze zijn gebonden aan geheimhoudingsplicht. Daarom kunnen ze worden onderworpen aan disciplinaire maatregelen, waaronder beëindiging van hun contracten en in ernstige gevallen zelfs strafrechtelijke vervolging indien zij niet voldoen aan deze strenge verplichtingen.
 12. Yohello verhuurt, verkoopt, verhandelt, deelt of draagt anderszins geen informatie over aan externe partijen, met uitzondering van de communicatie naar bedrijven binnen de Yohello groep en serviceproviders om een goed functioneren van Yohello diensten te waarborgen.
 13. Yohello staat het niet toe dat dienstverleners eigenhandig opnamen maken van de persoonlijke camerafeeds en audio van de gebruikers gedurende het beeldbelgesprek- en telefoongesprekken of deze vastleggen. Dergelijk gedrag is verboden op deze website.
 14. De gebruikers kunnen een kopie verkrijgen van de persoonlijke informatie die Yohello verwerkt en om rectificatie vragen van onjuiste persoonsgegevens, op schriftelijk verzoek aan de contacten van de huidige overeenkomst en vermelding van het adres waarnaar de gegevens moeten worden verzonden. Indien de gebruiker zich wil verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens door Yohello, heeft hij het recht om zijn account op Yohello op elk gewenst moment op te zeggen, zoals hierboven beschreven.
 15. Yohello zal bij ontvangst van het hierboven genoemde verzoek, de persoonlijke gegevens van de gebruiker rapporteren aan het e-mailadres dat tijdens het registratieproces op Yohello werd verschaft. Yohello dient zoals voorzien in het vorige lid, gevrijwaard te blijven in het geval dat het recht wordt uitgeoefend en de persoonlijke gegevens verloren zijn gegaan of onderworpen is aan niet-geautoriseerde toegang.
 16. In het geval van vragen kan de gebruiker gebruik maken van de contactmogelijkheden genoemd in artikel 12: Contactgegevens van deze overeenkomst.

Functionaliteit en veiligheid

 1. Yohello is een website die onder andere gebaseerd is op WebRTC-technologie om de gebruikerservaring te verbeteren.
 2. Yohello raadt gebruikers aan het gebruik van “Cookies” in de webbrowser toe te staan om zo een juiste werking te verzekeren.
 3. Het Yohello Support Team controleert 24 uur per dag, 7 dagen per week, alle beschikbare inhoud die op Yohello geplaatst wordt.
 4. Door zijn nauwkeurige, unieke vormgeving heeft de website nog nooit enige serieuze beveiligingsinbreuk gehad.
 5. Yohello is een Scam-vrije Zone.

Spam (ongewenste e-mail)

 1. Yohello stuurt geen spam-berichten, zal deze niet tolereren, en distantieert zich van alle acties in verband met spam.
 2. Het volgende wordt beschouwd als spam:
  1. Het manipuleren van berichten, zoals e-mail-kopteksten, verstuurd naar of door Yohello computersystemen op zodanige manier dat het gebruikers van Yohello kan misleiden;
  2. Het versturen van een e-mail via de mail servers van een derde partij, zonder de toestemming van deze derde partij;
  3. Het versturen, zich voordoen als of veroorzaken dat er foute, misleidende informatie wordt verzonden welke tegen de zakelijke belangen van Yohello ingaat.
  4. Het gebruikmaken of laten gebruikmaken van Yohello computersystemen om zodoende een overdracht van ongevraagd of onbevoegd materiaal mogelijk te maken. Dit omhelst ook promotiematerialen, URL’s of enige andere vorm van ongeautoriseerd verzoek dat u zou kunnen uploaden, publiceren, e-mailen, overbrengen of anderszins beschikbaar maakt, in welke vorm dan ook.
  5. Meerdere keren uploaden, posten, e-mailen, of verzenden van hetzelfde bericht, URL, of post.
  6. Het onderbreken van het normale verloop van een gesprek door het plaatsen van meerdere snel achter elkaar opeenvolgende berichten, meermaals, gebruik van alleen hoofdletters of anderszins handelen op een wijze die een negatieve uitwerking heeft op de mogelijkheid voor andere gebruikers om deel te nemen in real-time uitwisselingen.
 3. Het versturen van Spam over het systeem van Yohello of het storen van diens gebruikers is een schending van de Algemene Voorwaarden van de site.
 4. Yohello stelt alles in het werk om haar gebruikers te beschermen tegen de schadelijke effecten van spam (het versturen van ongewenste mail).
 5. Het gebruik van alle juridische procedures wordt overwogen in het geval dat spam een verlies toebrengt aan Yohello.
 6. Niettegenstaande het bovenstaande, kan Yohello met toestemming van haar gebruikers, in overeenstemming met de huidige overeenkomst, promotionele e-mails versturen. Iedere e-mail zal de optie bieden om zich van de mailinglist uit te schrijven.
 7. Geregistreerde gebruikers kunnen af en toe nieuwsbrieven ontvangen met betrekking tot Yohello. De berichten verzonden naar gebruikers zijn transactionele of relatie-berichten. Het aan- en afmelden van deze nieuwsbrieven kan worden gedaan door middel van een enkele klik.
 8. In het geval dat gebruikers spam willen melden, wordt aangeraden een e-mail te sturen naar support@yohello.nl. Het Yohello Support Team zal alle meldingen zo spoedig mogelijk onderzoeken.

Contactgegevens

Het Yohello Support Team kan 24 uur per dag gecontacteerd worden door;

 1. De 'Contact' functie binnen het account van de gebruiker te gebruiken.
 2. Door het sturen van een e-mail naar support@yohello.nl.
 3. Door het sturen van een bericht naar: Postbus 50075, 1300 AB, Almere.

Diversen

 1. Deze overeenkomst beschrijft de volledige en complete overeenkomst tussen de gebruikers en Yohello met betrekking tot diens onderwerpen, en vervangt alle voorgaande akkoorden en overeenkomsten, het zij geschreven dan wel verbaal.
 2. Tenzij in strijd met de wet of anders vermeld, blijft iedere bepaling van deze overeenkomst onverminderd van kracht.
 3. Als enig deel van deze overeenkomst niet-afdwingbaar wordt geacht door een rechtbank van competente jurisdictie, is het niet van invloed op de afdwingbaarheid van de andere gedeelten van deze overeenkomst.
 4. Als Yohello veranderingen aanbrengt in de voorwaarden van deze overeenkomst, zal Yohello een bijgewerkte reeks voorwaarden op de website plaatsen en/of zal een kennisgeving van veranderingen plaatsen en/of een e-mailnotificatie van de veranderingen versturen aan haar gebruikers voorafgaand aan de implementatie van de veranderingen.
 5. Als een wijziging onacceptabel voor u is, dient u te stoppen met het gebruik van de Yohello website en haar diensten en kunt u uw account (indien u deze heeft) beëindigen. Als u het gebruik van de Yohello website en haar diensten niet stopzet, wordt u onomstotelijk geacht de wijziging te hebben aanvaard.
 6. Voor juridische uitspraken, wettelijke verklaringen van Yohello, inclusief de huidige overeenkomst is alleen de Nederlandse versie bindend. Yohello aanvaardt geen juridische claims of andere klachten door misverstanden als gevolg van een verkeerde vertaling.
 7. Deze overeenkomst en de relaties die hieruit voortkomen tussen Yohello en haar gebruikers zullen worden beheerst door de wetgeving van Nederland.
 8. Alle geschillen die ontstaan tussen Yohello en de gebruikers zullen in der minne worden beslecht en uitsluitend wanneer deze oplossing niet efficiënt blijkt, zullen de rechtbanken van de stad Amsterdam de bevoegde jurisdictie zijn voor geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst.

Acceptatie algemene voorwaarden

Door het bevestigen van uw registratie gaat u akkoord met de algemene voorwaarden gebruikers.